Anslagsguide

Anslagspolicy

Stiftelsen beviljar stipendier för masterstudier i utlandet omfattande ett till två läsår inom internationellt industriellt företagande. Ansökan är öppen för samtliga ämnesområden.
Stipendiet söks för hela utbildningsperioden och beviljas som längst i två år.

Stipendier för pågående eller avslutade studier beviljas inte, inte heller svensk utbildning eller praktik under pågående svensk utbildning.

Stipendiet är öppet att söka för svenska medborgare med svensk akademisk grundexamen och ett par års erfarenhet från näringsliv och/eller offentlig förvaltning.

Stipendium delas i första hand ut till personer med avklarad svensk akademisk grundexamen (universitet/högskola) som vid utländsk läroanstalt vill studera på masternivå. Arbetslivserfarenhet anses värdefullt. Studierna ska avse minst ett år sammanhängande utbildning utomlands. 

I vissa fall kan även stipendium beviljas för personer som är engagerade i eget företagande och vill förkovra sig inom sin bransch genom specialstudier av något slag utomlands.

Stipendium beviljas inte för praktiktjänstgöring (t.ex. vid EU-kommissionen), för arbete med examensarbete eller för studieresor med studentgrupper. Stipendium beviljas inte heller för att studera kortare tid utomlands inom ramen för grundutbildningen vid svenskt universitet eller svensk högskola.

Utlysningar

sista ansökningsdag
20
april 2023

Stipendier inom internationellt industriellt företagande

Stipendier för masterstudier i utlandet omfattande minst ett läsår och längst två läsår.

Ansökningsperioden startar 20 mars

Stiftelsen beviljar stipendier för masterstudier i utlandet omfattande minst ett läsår inom internationellt industriellt företagande. I de fall utbildningen är längre än ett år och stipendium söks för hela perioden ska ansökan omfatta hela studieperioden. Stipendium beviljas som längst i två år.

Studierna ska vara inriktade mot industriellt företagande och kan omfatta samtliga ämnesområden. 

Stipendier för pågående eller avslutade studier beviljas inte, inte heller svensk utbildning eller praktik under pågående svensk utbildning.

Vem kan söka?

Stipendiet är öppet att söka för svenska medborgare med svensk akademisk grundexamen och ett par års erfarenhet från näringsliv och/eller offentlig förvaltning.

Stipendium delas i första hand ut till två kategorier av sökande:

 • Personer med avklarad svensk akademisk grundexamen (universitet/högskola) som vid utländsk läroanstalt vill studera på masternivå. Arbetslivserfarenhet anses värdefullt. Studierna ska avse minst ett år sammanhängande utbildning utomlands.

 • Personer som är engagerade i eget företagande och vill förkovra sig inom sin bransch genom specialstudier av något slag utomlands.

Stipendium beviljas inte för praktiktjänstgöring (t.ex. vid EU-kommissionen), för arbete med examensarbete eller för studieresor med studentgrupper. Stipendium beviljas heller inte för att studera kortare tid utomlands inom ramen för grundutbildningen vid svenskt universitet eller svensk högskola.

Vid ansökan för flerårig utbildning ska ansökan omfatta hela studieperioden.

Guide till aktuella universitet

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden startar den 20 mars. Sista ansökningsdag den 20 april fram till klockan 23:59.

Ansökans utformning

Stiftelsen använder ett elektroniskt ansökningsförfarande. I ansökningsportalen anges de uppgifter och bilagor som är obligatoriska. Det är viktigt att ansökan är utförlig och komplett för att en korrekt handläggning ska kunna äga rum. Ofullständiga ansökningar behandlas ej. 

I ansökan ska bl.a anges:

 • Sökandes CV 
 • Examensbevis. Om utbildningen ännu inte är avslutad ska ett brev från huvudhandledaren, vilket bekräftar examensdatum bifogas
 • Antagningsbesked
 • Sammanfattning av planerade studier och framtida yrkesval på svenska, max 2 000 tecken inklusive mellanslag
 • Personligt brev, max 1 A4, eller 3 500 tecken.
 • Två separata rekommendationsbrev
 • Budgetblankett (finns i blankettarkivet längre ner på sidan)
   

Beslut

Styrelsens beslut avseende beviljad eller avslagen ansökan meddelas sökanden digitalt eller per brev.

Beviljade stipendier publiceras på Stiftelsens hemsida.

Personuppgifter

För information om Stiftelsens behandling av personuppgifter se Stiftelsens integritetspolicy

#00222e

Sök anslag online

Välkommen att göra en ansökan på anslagsportalen.

#f8f7f4

Rekvisition av anslag

Utbetalning – elektronisk rekvisition

Samtliga rekvisitioner ska göras via den elektroniska portalen. 

Undantag är de stipendiater som befinner sig utomlands och inte har tillgång till något BankID. 

Vid frågor kontakta Stiftelsens controller.

I den elektroniska rekvisitionsportalen finns formulär för rekvisition. 

Till rekvisitionsportalen

Utbetalning

Utbetalning av beviljat stipendium sker efter inskickad rekvisition och eventuell komplettering med examensbevis/antagningsbesked.

Hälften av stipendiet utbetalas i samband med utbildningens start, 40 procent efter halva studietiden och resterande 10 procent efter inlämnad skriftlig redogörelse över studierna. Vid samtliga tillfällen ska en rekvisitionsblankett fyllas i.

Rekvisition som inkommer till Stiftelsen före den 10:e i månaden utbetalas i slutet av densamma förutsatt att rekvisitionen är korrekt.

Blanketter

I blankettarkivet nedan finns blanketter för rekvisition för de som, enligt ovan undantag, inte har möjlighet att använda rekvisitionsportalen. 

Observera att diarienummer, vilket återfinns på det elektroniska mottagningsbeviset och beviljandebrevet, alltid ska anges på rekvisitionen.

Manuella rekvisitioner skickas med vanlig post till adress uppgiven nedan, i sidfoten. 

#ffffff

Rapportering

Efter avslutade studier ska en skriftlig redogörelse sändas till Stiftelsen med studieresultat samt beskrivning av intryck och erfarenheter av studieinstitutionen.

I samband med redogörelsen samt vid inskickad rekvisition erhålls de sista 10 procenten av stipendiet.

Uppföljning

Stiftelsen följer rutinmässigt upp beviljade anslag.

Blankettarkiv

Innan blanketterna fylls i ska de sparas ner och döpas med den sökandes namn.

Stipendier

Innan blanketterna fylls i ska de sparas ner och döpas med den sökandes namn.